Forbrugerkøb
Salgs- og leveringsbetingelser på denne side er ikke gældende for almindelige forbrugere. Hvis du er privatkunde og ikke erhvervsdrivende, kan du se vores salgs- og leveringbetingelser på vores webshop her: https://thornam-shop.dk/shop/terms.html


Johs Thornam A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("Leveringsbetingelserne") gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser og rådgivning ("Produkter") fra Johs Thornam A/S ("Selskabet") til enhver kunde ("Køber"). Leveringsbetingelserne er gældende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt mellem Selskabet og Køber. Selskabet er ikke bun­det af vilkår fremsat eller benyttet af Køber, medmin­dre sådanne vilkår er skriftligt accepteret af Selskabet.

 

1. Ordreindgåelse

Aftale mellem Selskabet og Køber er først indgået, når Selskabet har afsendt skriftlig, her­under elektronisk, ordrebekræftelse eller Selskabet har afsendt de af ordren omfattede Produkter. Tilbud fra Selskabet, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende skriftlig accept fra Køber ikke er Selskabet i hænde inden 30 dage fra tilbuddets afgivelse. Ændringer i eller tillæg til en oprindelig aftale er ikke bindende for Selskabet uden forudgående skriftlig bekræftelse fra Selskabet.

 

2. Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres Ex Works (Incoterms 2020) Albertslund eller et andet af Selskabet meddelt sted. Hvis det er aftalt, at Selskabet skal bistå Køber med transporten, afholdes alle omkostninger i forbindelse med transporten af Køber og transporten sker på Købers risiko. Selskabet kan beregne et særskilt honorar for denne bistand. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan Selskabet afsende Produkterne til Køber på en af Selskabet valgt transportmåde.

 

3. Forsinkelse

Leveringsdato er kun gældende, såfremt Køber på forhånd er blevet kreditgodkendt af Selskabet, når forudbetaling er indgået på Selskabets bankkonto rettidigt eller remburs eller anden aftalt sikkerhedsstillelse er modtaget rettidigt.

 

4. Priser

Selskabet skal ikke være ansvarlig for nogen afgifter, skatter, told, gebyrer el. lign. (samlet betegnet "Afgifter"), som indføres efter Selskabets ordrebekræftelse, og som vedrører produktion, opbevaring, salg, transport eller brug af Produkterne. Sådanne Afgifter skal udelukkende betales af Køber. Førnævnte gælder også enhver indførelse/forøgelse af Afgifter i tilfælde af Brexit.

 

6. Betalingsvilkår

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid pålægges mora­rente på 2 % per løbende måned. Kan der ikke tegnes kreditforsikring for Køber på sædvanlige vilkår eller forringes Købers kreditværdighed efter aftalens indgåelse, kan Selskabet kræve forudbetaling inden levering.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav, som Køber mener at have mod Selskabet, og som ikke er skriftligt anerkendt af Selskabet og har heller ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

 

7. Ejendomsforbehold

Selskabet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer Selskabets ejendomsforbehold.

 

8. Produktinformation

Enhver produktinformation - uanset om den hidrører fra Selskabet eller en af Selskabets underleverandører eller andre af Selskabets forretningsforbindelser - herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som  vejledende, og er kun forpligtende i det omfang, Selskabet udtrykkeligt angiver dette i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav eller anvisninger fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt accepteret af Selskabet.

 

9. Ændringer

Selskabet forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter og at levere Produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikatio­ner, form eller funktion.

 

10. Mangler

Selskabet forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som var mangelfulde på leveringstids­punktet som følge af fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber re­klamerer skriftligt til Selskabet inden tolv (12) måneder fra Produktets levering, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig, eller Køber burde have konstateret den pågældende mangel, herunder ved den sædvanlige undersøgelse af Produkterne, som skal finde sted ved levering og modtagelse. For dele, som er udskiftet eller repareret, påtager Selskabet sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel, i det resterende tidsrum af 12 måneder fra levering af det oprindelige (samlede) Produkt. Såfremt Køber ikke skriftligt underretter Selskabet om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Køberen retten til at fremsætte krav i anledning af manglen.

Selskabets ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes omstændigheder, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden Selskabets skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde. I det omfang et Produkt er specialfremstillet efter Købers anvisninger, påtager Selskabet sig intet ansvar for eventuelle mangler i form af konstruktionsfejl, designfejl, manglende funktion eller andre forhold, der kan henføres til Købers anvisninger.

Ved mangelindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med Selskabet sende Produktet til Selskabet vedlagt en følge­seddel med angivelse af returneringsnummer og den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Kø­ber. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises og varerne tilbagesendes for Købers regning. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser Selskabets undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet for Købers regning og risiko (Selskabet kan vælge i stedet at meddele Køber, at Produktet kan afhentes hos Selskabet). Køber er i så fald endvidere forpligtet til at afholde rimelige udgifter til Selskabets undersøgelse af Produktet. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender Selskabet for Selskabets regning og risiko det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt.

Såfremt Selskabet finder det hensigtsmæssigt, er Selskabet berettiget til at udføre reparation af Produktet på det af Køber anviste leveringssted. Såfremt der, som følge af Købers forhold, er behov for særlig fagkundskab til demontering af Produktet fra øvrige maskiner, er Køber forpligtet til at afholde udgifterne hertil.

Såfremt Produktet befinder sig andetsteds end Købers normale forretningssted, er Køber forpligtet til at afholde de nødvendige omkostninger, der følger af dette forhold.

Såfremt Selskabet efter rimelige bestræbelser ikke er i stand til at fremskaffe et identisk Produkt til omlevering, er Selskabet berettiget til at levere et tilsvarende Produkt, såfremt dette ikke adskiller sig væsentligt fra aftalte tekniske specifikationer, form eller funktion.

Køber kan ikke gøre andre krav eller beføjelser gældende end omlevering eller reparation. Ethvert krav om erstatning eller godtgørelse, enten direkte eller indirekte, som følge af mangler ved Produktet er Selskabet uvedkommende.

Såfremt udgifterne til reparation eller omlevering af et Produkt overstiger Produktets oprindelige købesum, er Selskabet berettiget til i stedet at tilbagebetale den erlagte købesum mod samtidig tilbagelevering af Produktet.

 

11. Produktansvar

Køberen skal holde Selskabet skadesløs i den udstrækning, Selskabet pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Selskabet efter dette punkt ikke er ansvarlig for overfor Køberen, og Køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge eller medindklage ved den retsinstans, som behandler kravet mod Selskabet. Selskabet er – medmindre et produktansvar følger af ufravigelig lovgivning - ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Selskabets Produkter: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens Produktet er i Køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

De nævnte begrænsninger i Selskabets ansvar gælder ikke, hvis Selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

12. Følgeskader/indirekte tab

Selskabet er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indi­rekte tab, herunder men ikke begræn­set til driftstab, produktionsafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data.

 

13. Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstat­ning skal fremsættes skriftligt til Selskabet uden ugrundet ophold og i henhold til disse betingelser.

 

14. Force majeure

Selskabet er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Pro­dukter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsin­ket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Selskabets rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter inklusive påbud og anbefalinger (herunder karantæne eller andre begrænsninger i personers bevægelsesfrihed), strejke, lockout, slow-down, mangel på transport­midler, vareknaphed, sygdom (herunder epidemier, pandemier, udbrud af smitsomme sygdomme og enhver anden sundhedskrise). Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve ska­deserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Selskabet.

 

15. Selskabets rådgivning

I det omfang Selskabet yder rådgivning til Køber, særskilt eller i tilknytning til salg af andre ydelser, kan Selskabet kun gøres ansvarlig for Købers evt. tab, hvis der er udvist grov uagtsomhed.  Selskabet er ikke ansvarligt for nogen form for følgeskader eller indi­rekte tab, herunder men ikke begræn­set til driftstab produktionsafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data.

Såfremt Selskabet yder rådgivning i henhold til et særskilt honorar, kan Selskabets erstatningsansvar for rådgivningen aldrig overstige det af Selskabet modtagne honorar. Såfremt rådgivning ydes accessorisk uden særskilt honorar i tilknytning til et af Køber købt Produkt, kan Selskabets erstatningsansvar aldrig overstige Produktets købesum.

 

16. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en leverance, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelig­hed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Selskabet kan bestemme, at dette skal ske efter Voldgiftsinstituttets Regler For Forenklet Voldgift. Manglende betaling af Selskabets fakturaer kan tages til inkasso (og i øvrigt forfølges ved de almindelige domstole).

 

17. Forbehold for ændringer:
Selskabet forbeholder sig ret til at ændre og opdatere Leveringsbetingelserne, som offentliggøres på Selskabets website.